תקנון פעילות קוסקוס באוכל ורק אוכל 2015

 
קוסקוס גנרי
קוסקוס גנרי צילום: יח"צ קוסקוס
 
עודכן 14:56 30/12/2014
אוכל ורק אוכל

רוצים לזכות בסיר יוקרתי וערכת קוסקוס מפנקת? גלו לנו סוד מהמטבח המשפחתי שלכם ואולי תזכו

 
 
 
 
 


1. כללי
א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, בתקופה שמיום ה- 8.1.2015 ועד לתאריך 28.1.2015 (להלן: "תקופת הפעילות" ), פעילות שבמסגרתה יתבקשו הגולשים המעוניינים להשתתף בפעילות לשתף בסוד מהמטבח המשפחתי שלהם והכל כמפורט להלן ("הפעילות"),ולזכות בסיר של TEFAL ובשקיות של קוסקוס. .
ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
2. ההשתתפות בפעילות
א. בפעילות רשאי להשתתף כל אדם מעל גיל 18 ולמעט עובדי נענע10, עובדי מוקד הפרסום הארצי ועובדי חברת קוסקוס, וחברת איתן לבונשטיין תקשורת ויחסי ציבור
ב. על הגולש המעוניין להשתתף בפעילות זו:
(1) להתחבר לנענע 10, במתחם "קוסקוס זה משפחה חמה", בדף שכתובתו:
http://food.nana10.co.il/Category/?CategoryID=600302&sid=142&pid=58
לכתוב מה הסוד של המטבח המשפחתי שלהם (להלן: "הפעילות"), וכן למלא בטופס ההמשך את פרטיו האישיים המלאים (שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון). מילוי מלא של פרטים אלה לגבי הגולש, הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בפעילות.
ג. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.
ד. האחריות לשליחתו התקינה של הטופס לנענע 10 באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתפים, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין טופס שלא נשלח באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בו. רק טפסים שישלחו באופן מלא ותקין יכנסו לפעילות, טפסים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות בפעילות.
3. בחירת הזוכים
א. עם תום תקופת הפעילות, ב-28.1.2015 בשעה 10:00 נציג מטעם נענע10 (להלן נציג) תבחן את שלל התשובות ותבחר את שלושת הסודות המוצלחים ביותר לטעמה.
ב. הזוכים יבחרו על פי איכות התשובה לדעת נציג מטעם נענע10
ג. עם תום תקופת הפעילות, החברה (קוסקוס) תדאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה.
מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי איתורו של משתתף בכתובת הדואר האלקטרוני שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתף כפי שנמסרו על-ידו, והחברה אינה אחראית לכל טעות בפרטיו האישיים של המשתתף.
ד. במידה והזוכים בפעילות לא יאותרו, או יביעו אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור, בזוכה חלופי, הבא בתור בסדר הכרונולוגי ואם הוא לא יאותר הבא אחריו וכך הלאה .
ה. תוצאות הפעילות , כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור
4. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם
א. לזוכים בפעילות יוענקו פרסים כדלקמן: סיר של חברת TEFAL וכן שלוש שקיות של קוסקוס, סך הכל שלושה זוכים בשלוש ערכות
ב. החברה (קוסקוס) תיצור קשר עם הזוכים לידע אותם על הפרס תשלח אליהם את הפרס.
מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הזוכה ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי הזוכה ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
ה. כל זוכה רשאי לזכות בפרס אחד בלבד.
ו. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים, ויימסרו כנגד הצגת תעודה מזהה, ואינם ניתנים להמחאה ו/או להעברה לאחר.
ז. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/או לכל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטרים בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.
ח. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ט. לא ניתן להחזיר או להחליף פרס שניתן למי שזכה.
5. פרסום
א. ההשתתפות בפעילות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתו בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבים הזוכים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.
6. אחריות ושיפוי
א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בפעילות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בפעילות
ב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בפעילות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.
7. שונות
א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא הפעילות וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בפעילות
ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.
ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
ו. על ידי השתתפותו בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את בפעילות בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בפעילות והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית.
ט. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.
י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 
עוד כתבות במדור קוסקוס - כתבות
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.