תקנון

 
עודכן 11:11 05/06/2008
אוכל נענע 10

תקנון מבצע סבתא

 
 
 
 
 

1. כללי

א.הגדרות:

"האתר": אתר האינטרנט שכתובתו www.nana10.co.il המופעל על ידי נענע 10.
"המשתתפות": 24 המועמדות אשר נבחרו להשתתף בתוכנית על ידי נענע 10 ושמיים ואשרו את השתתפותן בתוכנית לאחר קבלת ההודעה על בחירתן.
"התוכנית": תוכנית טלוויזיה הידועה בשם "פרוייקט סבתא", אשר עניינה תחרות בישולים של מאכלים עדתיים ואשר תשודר ותועבר בהתאם לתקנון זה.
"טופס הצגת מועמדות": טופס אלקטרוני אשר יפורסם באתר בעמוד האינטרנט שכתובתו -----."מועמדת": גולשת באתר אשר מלאה את טופס הצגת המועמדות במלואו או שהגישה מועמדותה בכל אופן אחר, כמפורט בתקנון זה .
"נענע 10": נענע 10 בע"מ.
"ערוץ האוכל": ערוץ הטלוויזיה המשדר תוכניות בישול המופעל ע"י ענני ערוצים בע"מ.
"ערוץ 10": ערוץ הטלוויזיה המופעל ע"י חברת ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ.
"שמיים": חברה העוסקת, בין היתר, בפיתוח והפקות תכניות טלויזיה.
"תקופת גיוס המשתתפות": החל מיום 1.4.2008 ועד ליום 15.5.08.
"תקופת האודישנים": החל מיום 15.4.08 ועד ליום 25.5.08.
 
ב. בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים תחרות בישולים בין המשתתפות במסגרת התוכנית אשר תשודר בערוץ האוכל ובאתר. כמו כן יתכן כי תכניות חצי הגמר תשודרנה גם בערוץ 10 וכן כמפורט בתקנון זה.

ג. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התוכנית, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2. הצגת מועמדות

א. בתוכנית תהא רשאית להשתתף כל אישה שיש לה נכד או נכדים. שמיים ו/או נענע 10 יהיו רשאיות לבקש מהמועמדות להציג בפניהן את תעודת הזהות שלהן ושל בנם / בתם אשר מצויינים בה שמות ילדיהם לצורך בדיקת נכונות הצהרתה של המועמדת.

ב. למרות האמור לעיל, בתוכנית לא תהיינה רשאיות להשתתף עובדות נענע 10 ו/או עובדות שמיים ו/או ו/או ענני ערוצים בע"מ ו/או ענני תקשורת לרבות בנות משפחה של העובדים בחברות אלו.

ג. כל מועמדת תדרש לחתום על התקנון הזה שיועבר לה ע"י ההפקה ובחתימתה תאשר כי קראה את תקנון התחרות ופרטיו ידועים לה והיא מסכימה להם וכן תחתום על טופס אישור השתתפות בצילומים ("ריליס"). למרות הכתוב בתקנון זה, במקרה של סתירה בין סעיפי תקנון זה וסעיפי הריליס, יגברו סעיפי הריליס על התקנון.
 

3. בחירת המשתתפות

א. בתום תקופת גיוס המשתתפות יבחרו נענע 10 ושמיים שתי (2) מתמודדות מכל אחת מ- 12 העדות הבאות: תימן, עיראק, בוכרה, מצרים, הונגריה, פולניה, רומניה, רוסיה, בולגריה, פרס, מרוקו, תוניס (סה"כ 24 משתתפות).

ב. בתוך תקופה של 30 יום מתום תקופת גיוס המשתתפות, יודיעו נענע 10 ושמיים למועמדות שנבחרו על בחירתן באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת הדוא"ל שספקו או בהודעה טלפונית.

ג. כל מועמדת שתבחר תאשר לנענע 10 את השתתפותה בתוכנית באופן מיידי, ובכל מקרה לא יאוחר משני (2) ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה מנענע 10. מועמדת שנבחרה אשר לא אישרה את השתתפותה ו/או הודיעה כי אינה מעונינת להשתתף בתוכנית תהא פטורה מהשתתפות ונענע 10 תבחר מועמדת חלופית במקומה, אשר לגביה יחולו כל הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.
 

4. סרטוני היכרות

א. מערכת התכנית תפיק לכל משתתפת סרטון קצר שאורכו יהיה בין 2 ל- 6 דקות, אשר במסגרתו תציג כל משתתפת את עצמה, תציג את המתכון לתבשיל המוגש על ידה במסגרת התוכנית ואת אופן הכנתו.

ב. סרטוני ההכרות ישודרו בערוץ האוכל, באתר וייתכן כי גם בערוץ 10 ו/או בערוצים ואתרים אחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי של שמיים ונענע 10.

ג. במהלך תקופת שידור סרטוני ההכרות של המשתתפות יהא כל גולש רשאי להצביע למשתתפות המועדפות עליו. ניתן להצביע באופן בלתי מוגבל לכל משתתפת. כל הצבעה תזכה את המשתתפת בקול אחד בלבד.

ד. נענע 10 תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבטל הצבעה של גולש או גולשים מסוימים ו/או את השתתפותה של משתתפת, לרבות במקרים בהם, להנחת דעתה של נענע 10 נעשו ניסיונות להטות דירוגים ו/או נעשה שימוש בשיטות abuse נוספות בהליך הצבעת הגולשים.

ה. בתום תקופת פרסום סרטוני ההכרות יִיסַפרו מספר הקולות שצברה כל משתתפת במהלך תקופת פרסום סרטוני ההכרות באתר. 12 המתמודדות (אחת מכל עדה) שצברו את מספר הקולות הגבוה ביותר תשתתפנה בתוכניות חצי הגמר כמפורט בסעיף 5 להלן.

ו. במקרה של שוויון קולות בין מספר משתתפות יחליט צוות שופטים מטעם שמיים מיהי המשתתפת אשר תשתתף בתוכניות חצי הגמר. מובהר כי לצוות השופטים יהא שיקול דעת מלא בבחירת המשתתפות, כי לא יהא על צוות השופטים לנמק החלטתו, וכי החלטתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 
 

5. תוכניות חצי הגמר

א. במסגרת התוכנית תפיק מערכת התוכנית ארבע (4) תוכניות חצי גמר אשר בכל מהן תשתתפנה שלוש (3) משתתפות. ליהוק המשתתפות לכל אחת מתוכניות חצי הגמר ייעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של שמיים. המשתתפות מתחייבות להשתתף בצילומי כל אחת מתוכניות חצי הגמר ולשתף פעולה בהליך הפקת התוכניות ככל שיידרשו על ידי נענע 10 ו/או על ידי שמיים.

ב. במהלך תוכניות חצי הגמר תידרש כל אחת מהמשתתפות בתוכנית להכין מאכל, השונה מהמאכל אותו הכינה במסגרת שלב סרטוני ההכרות ולהציג במסגרת הכנת המאכל בתכנית את המתכון ואופן הכנתו.

ג. בתום כל אחת מתוכניות חצי הגמר יבחר צוות השופטים את המשתתפת הזוכה בהתאם לקריטריונים הבאים: טעם, מקוריות, אסטתיקה, ואופן הצגת המאכל והמתכון ע"י המתמודדת. מובהר כי לצוות השופטים יהא שיקול דעת מלא בבחירת המשתתפות, כי לא יהא עליו לנמק החלטתו, וכי החלטתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

ד. המשתתפת אשר תזכה ברוב קולות השופטים בכל אחת מתוכניות חצי הגמר תשתתף בתחרות הגמר ותזכה בפרס.
 

6. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין, לרבות זכויות הקניין הרוחני בסרטוני ההכרות, תכניות חצי הגמר, בתוכנית ובכל חומר ותכנית שיצולם במסגרת הפקת התוכנית, סרטוני ההכרות ובכל הנלווה לכך (להלן: "תוצרי ההפקה"), יהיו שייכים לנענע 10 ולשמיים בלבד בחלקים שווים. המשתתפת מוותרת עם הגשת מועמדותה וחתימה על תקנון זה או באמצעות שליחת טופס הצגת המועמדות לנענע 10, כפי שפורסם באינטרנט, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית וזכות יוצרים העשויה להיות לה בקשר עם התוכנית, לרבות סרטוני ההיכרות, תוכניות חצי הגמר ותוכנית הגמר (ככל שתופק) וכן בכל תוצר אחר של הצילומים במסגרת הפקת התוכנית, והיא מוותרת על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בהם ו/או הנובעת מהם.

ב. המשתתפות מצהירות כי נענע 10 ושמיים תהיינה רשאיות לנצל את תוצרי ההפקה והופעת המתמודדות בכל צורה, פלטפורמה, מדיה ומסגרת שהיא הקיימת כיום או שתהא קיימת בעתיד, לרבות אך לא רק: אינטרנט, סלולר, טלויזיה, vod, והיא מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ג. נענע 10 ושמיים תהינה רשאיות לעשות כל שימוש בתוצרי הפקת התוכנית בהתאם למוסכם בין נענע 10 לשמיים, והמשתתפות מוותרות בזאת על כל טענה שיש להן ו/או שעשויה להיות להן בקשר לכך.
 

7. הצהרות והתחייבויות נוספות של המשתתפות

א. המשתתפות מתחייבות לשתף פעולה במסגרת הליך הפקת התוכנית, לרבות התייצבות לצילומים במועדים שייקבעו על ידי נענע 10 ושמיים והתייצבות לצילומים חוזרים ככל שהדבר יידרש על ידי נענע 10 ו/או שמיים.

ב. המשתתפות מצהירות כי לא תהא להן שום זכות לצפות בתוכנית ו/או בכל חומר אחר שיופק במסגרת התוכנית טרם שידורו על ידי נענע 10 ו/או שמיים ו/או ערוץ 10, וכי נענע 10 ושמיים לא יידרשו לקבל אישור מוקדם מהמשתתפות לשידור התוכנית ו/או כל חלק ממנה באופן שבו נערכו. למען הסר ספק יובהר כי המשתתפות לא יקחו חלק בכל הליך העריכה של התוכנית.

8. סודיות והגנת הפרטיות

א. המועמדת מצהירה בזאת כי נענע 10 ושמיים תהינה רשאיות לפרסם את פרטיה, וכן את תמונותיה, במסגרת פרסום ושיווק מטעם נענע 10 ושמיים באתר ובערוצי הטלויזיה השונים.

ב. נענע 10 ושמיים תהינה רשאיות לדרוש מהמשתתפות להצטלם לצורך פעולות יחסי ציבור, פרסום ושיווק התכנית. המשתתפות מתחייבות לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות נענע 10 ושמיים והן תהינה רשאיות לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. המשתתפות מצהירות כי ידוע להן שהפקת התוכנית והתכנים אשר יצולמו ויופקו במסגרת התוכנית מהווים מידע סודי של נענע 10 ושל שמיים והן מתחייבות לשמור מידע זה בסודיות מוחלטת, לא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש אחר שאינו מותר עפ"י הוראות תקנון זה. למען הסר ספק, יובהר כי המשתתפות לא תגלנה את תכני התוכנית, פורמט התוכנית וכל פרט אחר בנוגע לתוכנית, והכל למעט אם אותו פרט פורסם בפומבי קודם לכן על ידי שמיים ו/או על ידי נענע 10.
 

9. אחריות

המשתתפות פוטרות בזאת את נענע 10 ושמיים מאחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרם להן במהלך הפקת התוכנית ו/או במסגרת התוכנית ו/או הקשור לתוכנית.

10. פרסים

א. כל משתתפת בחצאי הגמר תזכה לתלושים של חברת תנובה בסך 250 ₪.

ב. הסבתא המנצחת תקבל תוכנית בישול באתר נענע 10 בהנחייתה, במתכונת שתיקבע על ידי נענע 10. ובנוסף, ערכת יוקרתית של סכיני שף וגאדג'טים למטבח משולבת במשטח עץ בוצ'ר בלוק בשווי 3000 ₪.


ג. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם באחריות נענע 10 בלבד והינם אישיים ואינם ניתנים להמחאה ו/או להעברה ללא אישור מראש ובכתב מאת נענע 10.

ד. נענע 10 תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים, לא יפחת משווי הפרסים הניתנים על פי תקנון זה.

ה. הפרסים אינם ניתנים להמרה ו/או להחלפה ע"י המתמודדות.

ו. המשתתפת הזוכה מסכימה ומתחייבת כי עם קבלת הפרס, שמיים ונענע 10 וכן נושאי משרה בהן, מנהליהן, בעלי מניותיהן, עובדיהן, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתוכנית זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות. למען הסר ספק יובהר כי אין לפרש סעיף זה כמטיל אחריות כלשהי על הגורמים המפורטים בסעיף זה, ככל שהיא אינה מוטלת עליהם במפורש עפ"י תקנון זה ו/או על פי כל דין.

ז. נענע 10 ו/או שמיים לא ישאו בכל אחריות לכל נזק פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו למשתתפות הזוכות בתוכנית, לרכושן ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשו המשתתפות הזוכות בפרס שהוענק להן והמשתתפות אשר יזכו בפרסים מוותרות בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נענע 10 ו/או כלפי שמיים, בקשר לכך.
 

11. שונות

א. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון נקבה, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

ב. למעט הזכות לקבלת הפרסים כמפורט וכמותנה בתקנון זה, לא יהיו זכאיות המשתתפות לכל תמורה ו/או הטבה אחרת שהיא.

ג. המשתתפות מצהירות כי לא יחול בינן לבין נענע 10 ו/או שמיים יחסים של עובד ומעביד.

ד. נענע 10 ושמיים שומרות לעצמן את הזכות שלא לפרסם כלל את התוכנית ו/או כל חומר אשר צולם במסגרת הפקת התוכנית.

ה. נענע 10 ושמים שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את הפקת התוכנית בכל עת ומכל סיבה שהיא והמועמדות והמשתתפות מוותרות בזאת על כל טענה בקשר לכך. למען הסר ספק יובהר כי אם החליטו נענע 10 ושמיים להפסיק את הפקת התוכנית לפני הפקת תוכניות חצי הגמר לא תהינה המשתתפות זכאיות לפרסים ו/או לפיצוי כלשהו עקב הפסקת התוכנית.

ו. נענע 10 שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותה של משתתפת ו/או לבטל את זכייתה של משתתפת שיימצא לגביה כי נהגה במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ז. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ח. המועמדות והמשתתפות מתחייבות לפעול בהתאם לכל דין, לתקנון זה ולהחלטת נענע 10 ושמיים, לפי שיקול דעתן הבלעדי והסופי.

ט. נענע 10 ושמיים רשאיות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת ו/או קיצור כל תקופה המופיעה בתקנון זה. הודעה על כך תופיע באתר.

י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתפת, נענע 10 ושמיים בקשר עם התוכנית, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

יב. נענע 10 ושמיים שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את צילומי התוכנית ו/או את שידורי התוכנית בכל עת ומכל סיבה שהיא והמשתתפות מוותרות בזאת על כל טענה קיימת ו/או עתידית שעשויה להיות להן כלפי נענע 10 ו/או שמיים בקשר לכך.

יג. נענע 10 ושמיים שומרות לעצמן את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המועמדות והמשתתפות.
 
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.