תקנון תחרות מתכונים בחסות מכללת השף

 
עודכן 17:12 20/07/2009
אוכל נענע 10

בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים תחרות המתכונים בחסות מכללת השף

 
 
 
 
 
1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תתקיים תחרות מתכונים ותמונות של גולשים, הכוללות צילום של מתכון שצולמה על ידי שולח המתכון (להלן: "התחרות"), בין הגולשים משתמשי אתר נענע 10, שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי חברת נענע 10 10 בע"מ (להלן: "החברה").

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.

2. ההשתתפות בתחרות

על הגולשים המעוניינים להשתתף בתחרות זו :

א. להתחבר לנענע 10, בערוץ אוכל ולמלא בטופס ההשתתפות את פרטיהם האישיים המלאים, (שמות פרטיים ושמות משפחה, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון וכתובות מלאות). מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

ב. לאחר מילוי הפרטים, יוכל כל גולש לשלוח את המתכון ואת התמונה, בכדי שתשתתף בתחרות. על המתכון והתמונה לעמוד בקריטריונים כדלקמן:

1. התמונה הנה תצלום בקובץ מפורמט jpeg, gif, bmp, png ובמשקל שלא יעלה על 10 מגהבייט. –
2. התמונה הנה תצלום אחד של מתכון מוכן למנה כלשהי המלווה במתכון טקסטואלי.
3. התמונה הנה תצלום אשר צולם על ידי או עבור המשתתף בתחרות, והוא בעלי מלוא הזכויות בה, לרבות זכויות קנין רוחני וזכויות יוצרים בתמונה.

תמונות אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, לא יוכלו להשתתף בתחרות. משלוח התמונות יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההצטרפות.

ג. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות ומשלוחו ביחד עם התמונה, מהווה הסכמה מצידם לתנאי תקנון זה.

ד. מובהר כי כל תמונה ו\או מתכון שישלחו על ידי משתתפים בתחרות, יעברו ביקורת על ידי החברה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לתמונות אשר יוצגו בנענע 10 ושישתתפו בתחרות.

ה. את התמונות ניתן יהיה לשלוח החל מיום _16.7.09_ ועד ליום 02.8.09.

ו. האחריות לשליחתן התקינה של התמונות לנענע 10 באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהן, חלה אך ורק על המשתתפים, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונה שלא נשלחה באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בה. רק תמונה תקינה ומלאה שנשלחה/שהועלתה תזכה את שולחיה להשתתף בתחרות. תמונה שאינה תקינה מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלה במלואה ו/או שכוללת תוספות או שינויים אחרים תפסל, ולא תזכה את שולחיה בהשתתפות בתחרות.

ז. כל מתכון המלווה בתמונה שישלח יוכל להשתתף רק פעם אחת בתחרות, ומשתתפים לא יוכלו לזכות ביותר מפרס אחד בגין אותו מתכון במהלך כל התחרות. כמו כן, ישנה הגבלה לשלושה מתכונים שונים בלבד, שיישלחו במסגרת התחרות על ידי אותו משתתף.

ח. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתמונה \ מתכון ששלחו המשתתפים, בתוצרי עבודתם ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בתמונה \ מתכון כאמור. המשתתפים מוותרים עם הגשת מועמדותם בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות להם בקשר עם התמונה \ מתכון בהתאם לתקנון תחרות זו, והם מוותרים על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות ממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התמונה \ מתכון ולעשות בם כל שימוש, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

3. בחירת הזוכים

א. החברה תספור את מספר ההצבעות בכל אחד ואחד מהמתכונים של כלל המשתתפים בתחרות, והמתכון + תמונה שהיו עבורו הכי הרבה הצבעות יזכה את שולחו בפרס הראשון.

ב. עד ליום 10.8.08 תכריז החברה בנענע 10 על הזוכים בתחרות (להלן ביחד: "הזוכים"). כמו כן, החברה תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתם של הזוכים או בהודעה טלפונית על דבר זכייתם, בהתאם לפרטים שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה לתחרות. בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי ההודעה על הזכייה. מובהר כי החברה לא תהייה אחראית לאי הודעה למי מן הזוכים על זכייתו עקב אי - איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני או במספר הטלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או למספר הטלפון כפי שנמסר על-ידי המשתתף.

4. הפרסים ואופן קבלתם

לכל אחד משלושת הזוכים במבצע יוענק פרס מטעם חברת מכללת השף (להלן: "מכללת השף"), כמפורט להלן:
פרס ראשון ערכת סכינים לטבח של חברת arcos .
פרס שני סכין שף מחוזקת של חברת arcos
פרס שלישי 5 סדנאות בישול ואפיה באחד מסניפי מכללת השף.

א. החברה תשלח לזוכה, באמצעות הדואר, ביחד עם ההודעה על זכייתו, מכתב הכולל פירוט הפרס ואופן מימושו (להלן: "מכתב הזכייה"), אל הכתובת שמסר הזוכה כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הזוכה ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי הזוכה ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
ב. לא ניתן להמיר את הפרס. לא ניתן להחזיר או לקבל זיכוי בגין הפרס בכל אופן וצורה שהם.
ג. אפשרות מימוש הפרס הנה אך ורק עד סוף שנת 2009, בהתאם לאופן המימוש שיימסר לזוכה בתוך מעטפת הפרס. אי ניצול הפרס במועד הקבוע לעיל, הינו באחריות הבלעדית של כל זוכה.
ד. הפרסים הם אישיים והזוכים אינם רשאים להעביר את זכותם לפרס לכל אדם אחר. בכדי לממש את הפרס, על הזוכים להציג בפני מכללת השף את מכתב הזכייה המקורי שקיבלו מן החברה, ביחד עם תעודת הזהות שלהם.
ה. זוכה שהינו מתחת לגיל 18 יחויב בליווי אדם מבוגר (מעל גיל 18) במימוש הפרס.
ו. הפרס במבצע זה הינו מתנת מכללת השף, ובאחריותה הבלעדית, לרבות לגבי מסירתו לזוכה. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטר בזאת את החברה מאחריותה לפרסים.
ז. החברה ו/או מכללת השף תהא רשאית לשנות את הפרס בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרס החלופי, לא יפחת משווי הפרס הניתן לזוכה על פי תקנון זה.

5. סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ב. החברה תעביר את פרטי הזוכים והפרסים שנמסרו לידיהם לרשויות המס, ככל שהדבר נדרש על פי כל דין.

6. איסור השתתפות

בתחרות לא ישתתפו החברה, עובדיה ובני משפחותיהם.

7. אחריות

בכל מקרה של תקלה באתר ההרשמה לתחרות, ו/או שיבושים אחרים אשר לא אפשרו את קליטת מלוא הפרטים לא תתאפשר השתתפות בתחרות. החברה לא תהייה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהייה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

8. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לאתר התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון מבצע זה.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות הנ"ל, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו למי שזכה.

ט. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

י. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל הפרס ו/או השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

יא. עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בהגרלה זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.

יב. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על חברת הנסיעות ו/או על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

יג. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יד. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

>>בחזרה לתחרות: סיבוב ראשון
 
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.