תקנון שליחת מתכונים

 
אהרוני בשישי
אהרוני בשישי צילום: צילום מסך מתוך אהרוני
 
עודכן 14:12 27/06/2010

תקנון שליחת מתכונים לתכנית הבישול של אהרוני

 
 
 
 
 

 

תקנון מבצע שליחת מתכונים - אהרוני

 

 

כללי

 • א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים חברת ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ ("הערוץ") בכל אחד מהחודשים בתקופת שידור התכנית "אהרוני" ("התכנית") בערוץ 10, מבצע שליחת מתכונים ע"י הצופים בין הגולשים באתר נענע 10 (שכתובתו www.nana10.co.il ) ("האתר") המופעל ע"י חברת נענע 10 בע"מ ("החברה"), והכל כמפורט בתקנון זה.
 • ב. בכל מקום של סתירה או/ו אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחיות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.

 

ההשתתפות במבצע

 • א. במבצע רשאי להשתתף כל אדם, מלבד עובדי החברה ועובדי הערוץ ובני משפחותיהם.
 • ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף במבצע ימלא את טופס ההשתתפות במבצע אשר יפורסם באתר (להלן: "טופס ההשתתפות"). מילוי מלא ומדויק של כל הפרטים הנדרשים בטופס ההשתתפות הינו תנאי מתלה להשתתפות במבצע.
 • ג. לאחר מילוי הפרטים בטופס ההשתתפות, על המשתתף לכתוב את המתכון שלו ולשלוח אותו, בכדי להשתתף בתחרות המתכונים של אותו חודש שבו נשלחה התשובה. ניתן לשלוח מתכון אחד בלבד בכל יום.
 • ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות ע"י הגולש כאמור, ומשלוחו מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.
 • ה. האחריות על שליחתם התקינה של המתכונים באופן המאפשר צפייה מלאה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה ו/או לערוץ אין ולא תהיה כל אחריות בגין מתכונים שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם לצפות בהם. רק מתכונים תקינים ומלאים שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. מתכונים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות במבצע.
 • ו. מובהר כי הערוץ והחברה שומרים על זכותם לא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה מוחלט, תשובות ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

 

בחירת הזוכים

 • א. בכל חודש תאסוף יאספו כלל פרטי שולחי המתכונים באותו חודש, והשולח מספר עשרים (20) מתוך הגולשים ששלחו מתכונים, שמילא אחר יתר הוראות תקנון זה, יהא הזוכה באותו חודש (להלן: "הזוכה"). במידה ולא יהיו 20 גולשים ששלחו מתכונים, יהא הזוכה באותו חודש, הגולש הראשון ששלח מתכון באותו חודש. רישומי הערוץ יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין סדר מענה המשתתפים במבצע.
 • ב. בכל חודש יפרסם הערוץ באתר את שם הזוכה של אותו החודש. הערוץ, האחראי על הפרסים במבצע זה, ידאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה. הערוץ ייידע את החברות המעניקות את הפרסים על הזוכים ואלה ישלחו את הפרסים. מובהר כי החברה ו/ או הערוץ לא יהיו אחראים על אי הודעה למי מן הזוכים עקב אי איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי הערוץ יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או הכתובת למשלוח כפי שנמסרה על ידי המשתתף.
 • ג. תוצאת המבצע הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

 • א. הפרס לכל אחד מן הזוכים במבצע יהא מארז מוצרים מחברות שונות. הערוץ ונותני הפרסים רשאים לשנות את הפרס בהתאם לשיקולים וללא צורך בהודעה מראש על כך.
 • ב. הערוץ ידאג שהפרס ישלח תוך 120 יום ממועד מסירת ההודעה על הזכייה אל כל אחד מהזוכים, באמצעות הדואר, אל הכתובת שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע. בכך יצא הערוץ ידי חובתו לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה ו/או הערוץ לא יהיו אחראים לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי- איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי הערוץ יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה ע"י המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
 • ג. מובהר כי מסירת הפרסים לזוכים הנה באחריותו הבלעדית של הערוץ.
 • ד. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה ו/או הערוץ לאחריותם לפרסים.
 • ה. הערוץ יהא רשאי לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

 

סודיות והגנת פרטיות

 • א. הערוץ יהא רשאי לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמו.

 

אחריות ושיפוי

 • א. החברה ו/או הערוץ לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, לא יהיו החברה ו/או הערוץ אחראים על נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה ו/או הערוץ אינם אחראים לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.
 • ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לפצות את החברה והערוץ מייד עם קבלת פנייה ראשונה מהם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם למי מהם כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.
 • ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה והערוץ, נושאי משרה בהם, מנהליהם, בעלי מניותיהם, עובדיהם, נציגיהם וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

 

שונות

 • א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לערוץ ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם באתר חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
 • ב. הערוץ שומר לעצמו את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתו.
 • ג. הערוץ שומר לעצמו את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • ד. הערוץ שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיהא צריך להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.
 • ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 • ו. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 • ז. הערוץ רשאי, לפי שיקול דעתו לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך .
 • ח. הערוץ רשאי להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר.
 • ט. החברה והערוץ לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפיהם, בקשר לכך.
 • י. החברה והערוץ אינם אחראים לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור לטיב/איכות הפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.
 • יא. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים באתר כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.
 • יב. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 • יג. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 
עוד כתבות במדור אהרוני בשישי
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.