תקנון השתתפות בתכנית שף בהפתעה

 
עודכן 17:30 01/07/2010

תקנון השתתפות בתכנית שף בהפתעה עם ניר צוק

 
 
 
 
 

 

 • 1. כללי
 • א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה"), בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, בתקופה שהחל מיום 2.7.2010 ועד ליום 24.9.2010 (להלן: "תקופת המבצע") , תחרות אשר במסגרתה ינמקו הגולשים מדוע השף ניר צוק צריך לבוא לביתם ולבשל עימם במסגרת צילומי התכנית "שף בהפתעה", המשודרת מדי יום ו' בערוץ 10 בטלוויזיה (להלן: "התכנית"), והכל כמפורט להלן בתקנון זה (להלן ביחד: "המבצע").
 • ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

 • 2. ההשתתפות במבצע
 • א. במבצע רשאי להשתתף כל אדם מעל גיל 18, למעט עובדי החברה ובני משפחותיהם.
 • ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף במבצע ימלא את טופס ההשתתפות במבצע אשר יפורסם באתר התכנית בנענע 10 בעמוד האינטרנט שכתובתו http://food.nana10.co.il/Article/?ArticleID=728950 (להלן: "טופס ההשתתפות"). הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת מלאה, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות במבצע.
 • ג. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף לשלוח את הנימוק שלו מדוע השף ניר צוק צריך לבוא לביתו ולבשל עימו במסגרת צילומי התכנית (להלן: "הנימוק"), בכדי שישתתף במבצע. ניתן לשלוח נימוקים למבצע במהלך כל תקופת המבצע. על הנימוק לעמוד בקריטריונים כדלקמן: (1) הנימוק מתאים לנושא: "מדוע השף ניר צוק צריך לבוא לבית המשתתף ולבשל עימו במסגרת צילומי התכנית (2) הנימוק הינו נימוק שנוצר על ידי שולחו, וכל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בנימוק שייכות לו. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח נימוקים המפרים כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומם יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק נימוקים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
 • ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.
 • ה. משלוח הנימוקים יתבצע באמצעות טופס ההשתתפות.
 • ו. האחריות לשליחתם התקינה של הנימוקים לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין נימוקים שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק נימוקים תקינים ומלאים שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. נימוקים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות במבצע.
 • ז. מובהר כי החברה שומרת על זכותה שלא לשתף במבצע ו/או לא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה המוחלט, נימוקים ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.
 • ח. במשלוח הנימוק נותן בזאת המשתתף לחברה זכויות שימוש בלעדיות ובלתי מוגבלות בנימוק, לרבות בכל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בנימוק ו/או  בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך. המשתתף מוותר עם הגשת מועמדותו בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות לו בקשר עם הנימוק בהתאם לתקנון זה, והוא מוותר על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בה ו/או הזכויות הנובעות מממנה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את הנימוק ולעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש לצורכי פרסום ושיווק.

 

 • 3. בחירת הזוכים
 • א. ביום 24.9.2010, עם תום תקופת המבצע, החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים במבצע, וצוות שופטים מיוחד מטעם הפקת התכנית, בשיתוף עם השף ניר צוק (להלן: "צוות השופטים"), יבדוק כל נימוק המתחרה במבצע, ויבחר את הזוכה במבצע, אשר הנימוק שלו היה הנימוק המקורי ביותר. מובהר כי לצוות השופטים יהא שיקול דעת מלא בבחירת הזוכים, וכי לא יהא עליו לנמק החלטתו.
 • ב. עד ליום 24.9.2010 תכריז החברה בנענע 10 על המשתתף שנימוקו זכה במבצע (להלן: "הזוכה"/"הזוכים"), ונימוקו של הזוכה יועלה ויוצג בנענע 10. כמו כן, החברה תדאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה.
 • ג. במידה והזוכה במבצע לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור, באמצעות צוות השופטים, בזוכה חלופי, אשר הנימוק שלו היה הנימוק המקורי ביותר הבא בתור, או שלא לבחור כלל בזוכה במבצע.
 • ד. תוצאות המבצע, כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 

 • 4. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם
 • א. הפרס לזוכה במבצע יהא השתתפות בתכנית מצולמת בביתו, שבמסגרתה יבשל עימו השף ניר צוק בביתו (להלן: "הפרס"). התכנית שתצולם בבית הזוכה כאמור תשודר בטלוויזיה בערוץ 10 במסגרת העונה השלישית של התכנית. השתתפות במבצע מהווה הסכמה להשתתפות בתכנית כאמור ולצילומה בבית המשתתף, וכן לשידורה בערוץ 10 בטלוויזיה.
 • ב. החברה תודיע לזוכים, באמצעות הדואר האלקטרוני או בהודעה טלפונית, ובהתאם לנתוניהם, אשר מסרו במסגרת ההרשמה למבצע, את מועד התכנית שתצולם בביתם, ותתאם עימם את כל יתר הנושאים הקשורים בכך. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני או במס' הטלפון שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או למספר הטלפון שנמסר על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהודעה על הזכייה בפרס נמסרה לפי הפרטים הנ"ל.
 • ג. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים, ויימסרו כנגד הצגת תעודה מזהה, ואינם ניתנים להמחאה ו/או להעברה לאחר.
 • ד. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה מאחריותה לפרסים.
 • ה. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים, לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי כללים אלה.
 • ו. לא ניתן להחזיר או להחליף פרס שניתן למי שזכה.

 

 • 5. סודיות והגנת הפרטיות
 • א. החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות, וכן את הנימוקים ששלחו, במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש בנימוקים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ב. החברה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכים במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ג. ההשתתפות במבצע מהווה הסכמה לצילום, וכן לשידור ולפרסום צילומי התכניות שיצולמו בבתי הזוכים ובהשתתפותם בערוץ 10 בטלוויזיה ו/או בנענע 10, ובכל מדיה אחרת, על פי בחירת החברה, וכן במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. הזוכים מתחייבים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה .

               

 • 6. אחריות ושיפוי
 • א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.
 • ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לשפות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.
 • ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות.

 

 • 7. שונות
 • א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
 • ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח החברה ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף במבצע.
 • ד. למרות זכותה של החברה שלא לפרסם ו/או להסיר מתכונים המפרים תקנון זה, החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הנימוקים בנענע 10. כמו-כן, מובהר כי גם אם תבדוק החברה את הנימוקים, היא אינה מתחייבת כי תזהה נימוקים המפרים תקנון זה ו/או כי תספיק להוריד אותם מנענע 10 לפני שייחשף בפני משתמשי נענע 10 ו/או בכלל. החברה אינה אחראית בגין פרסום נימוקים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום נימוקים כאמור.
 • ה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.
 • ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • ז. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.
 • ח. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 • ט. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 • י. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • יא. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.
 • יב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.
 • יג. החברה אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם. האחריות הבלעדית בכל הקשור בפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.
 • יד. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.
 • טו. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 • טז. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.
 
עוד כתבות במדור שף בהפתעה עם ניר צוק
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.