תקנון חידון סמסונג

 
עודכן 15:12 01/09/2010

תקנון חידון סמסונג

 
 
 
 
 

תקנון חידון סמסונג  

 

כללי

 • א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") מתאריך 20.08.2010 ועד תאריך30.9.2010 חידון שיענה ע"י הגולשים באתר נענע 10 (שכתובתו www.nana10.co.il) המופעל ע"י החברה, והכל כמפורט בתקנון זה.
 • ב. בכל מקום של סתירה או/ו אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תבגרנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחיות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.

 

 • ההשתתפות במבצע:
 • א. במבצע רשאי להשתתף כל אדם, מלבד עובדי החברה ובני משפחותיהם.
 • ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף בתחרות ימלא את טופס ההשתתפות במבצע אשר יפורסם בנענע 10 (להלן: "טופס ההשתתפות"). הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, מספר טלפון, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר ההשתתפות במבצע.
 • ג. בנוסף למילוי הפרטים, על המשתתף בתחרות לענות על שלוש שאלות מתוך צפייה בשלושה קטעי וידאו מצורפים ולשלוח אלינו חשבונית של אחד משלושת המכשירים של סמסונג: מקרר טריפל, תנור TWIN TURBO או כיריים אינדוקציה. השליחה תתאפשר ע"י סריקה או צילום החשבונית. תוקפה של חשבונית הקנייה תחל בתאריך 1.7.2010 ועד לסיום התחרות בתאריך 30.9.2010.
 • ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות ע"י הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.

 

 • בחירת הזוכים:
 • א. 1 מכל 20 גולשים שיענה נכונה על שלוש השאלות ויצרף חשבונית קניה של אחד ממוצרי סמסונג הנזכרים מעלה, יזכה באחד מן הפרסים הבאים:
 • בקניית מקרר טריפל מבית "סמסונג"- פרס טלוויזיה LCD מדגם LA32C450.
 • בקניית תנור TURBO TWIN מדגם 93 -פרס כיריים קרמיות סמסונג מדגם CRT364N.
 • בקניית כיריים אינדוקציה - פרס מיקרוגל 23 ליטר דיגיטלי כסוף סמסונג דגם MW82N
 • ב. מובהר כי החברה שומרת על זכותה לא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה מוחלט, תשובות ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.
 • ג. בתום תקופת התחרות תאסוף חברת נענע 10 את נתוני הגולשים שענו נכונה על שלוש השאלות וצירפו את החשבונית המבוקשת ותיצור קשר טלפוני עם הזוכים בתחרות.
 • ד. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית על אי הודעה למי מן הזוכים עקב אי איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או הכתובת למשלוח כפי שנמסרה על ידי המשתתף.
 • ה. תוצאת התחרות הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 

אופן קבלת הפרסים:

 • א. חברת "סמליין" יבואנית "סמסונג" תהיה אחראית על משלוח הפרסים ליעדם (קרי, הזוכים בתחרות) תוך 28 יום מיום פרסום הזוכים בתחרות באתר נענע 10 ומסירת ההודעה לזוכים.
 • ב. מובהר כי החברה ו/או חברת "סמליין" לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי- איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה ע"י המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
 • ג. מובהר כי מסירת הפרסים לזוכים הנה באחריותה הבלעדית של חברת "סמליין" יבואנית "סמסונג".
 • ד. בכל מקרה של תקלה או בעיה הקשורה בטיב הפרס רשאים הזוכים בתחרות לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטל':
 • ה. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

 

סודיות והגנת פרטיות

 • א. החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.

 

אחריות ושיפוי

 • א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, לא תהיה החברה אחראית על נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.
 • ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לפצות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.
 • ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

 

שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך .

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

ט. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

י. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

יא. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יב. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 
עוד כתבות במדור המטבח של המחר
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.