תקנון פעילות גולשים טבעוף

 
 
עודכן 09:38 11/05/2011

מהות ההשתתפות בתחרות המתכונים של טבעוף

 
 
 
 
 

1. תיאור התחרות

 

תחרות המתכונים של טבעוף מטרתה לקבל מגולשי אתר נענע 10 מתכונים מקוריים של עוף טבעי, כולל תמונה מקורית. מתוך סך המתכונים שישלחו ע"י הגולשים, יבחר צוות מטעם נענע 10 את עשרת המתכונים המוצלחים ביותר ואלו יעמדו לבחירת הגולשים. פרסים יוענקו לגולשים ששלחו את המתכונים המוצלחים ביותר כמפורט בתקנון זה. כל הדינים והתקנות הרלבנטיים חלים. המשתתפים מסכימים כי התנאים המפורטים בזאת חלים עליהם, ומחייבים אותם בנוסף להחלטות המתקבלות ע"י נותן החסות שהינן מוחלטות ומחייבות בנוגע לכל עניין נשוא תחרות זו.

 

2. זכאות

 

התחרות פתוחה רק לאנשים שהגיעו לגיל בגרות משפטית בישראל. האנשים הבאים ובני משפחותיהם אינם זכאים ליטול חלק בתחרות: (א) עובדים של חברת נענע 10 בע"מ ("החברה") או עובדים בחברות הבת או חברות האם או חברות שותפות של החברה; ובנוסף (ב) עובדים של חברת טבעוף בע"מ ("נותן החסות"). בכל מקום של סתירה או/ו אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

3. אופן ההשתתפות

 

התחרות תחל ב-11.5, יום רביעי. ממועד זה ועד ה-25.5, יום שני, יוכלו גולשי אתר נענע10 לשלוח את מתכוני העוף הטבעי שלהם (מתכון אחד לכל כתובת IP) לכתובת ייעודית ___, כולל תמונה מקורית של המתכון. בתום תקופה זו, בתאריך 30.5, יבחרו עשרת המתכונים המוצלחים ביותר ע"י צוות מטעם נענע 10, ואלו יעמדו לבחירת הגולשים באתר נענע 10 למשך ארבעה ימים, עד לתאריך  2.6.  לאחר יום זה יוכרזו, באמצעות כתבה, הזוכים בתחרות שגרפו את מירב הצבעות הגולשים. נותן החסות רשאי לשנות את תאריך סיום התחרות בכל עת.

 

מתכונים המוגשים, ואשר נעשה בהם שימוש במאקרו, סקריפט או שיטות אוטומטיות אחרות, ייפסלו. נותן החסות או נציגיו המורשים שומרים על הזכות לפסול כל מתכון שאינו עומד בתנאים המפורטים בכללים רשמיים אלה, שנקבעו ע"י נותן החסות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. נותן החסות לא ימסור הודעה למשתתף בנוגע לפסילתו של מתכון שהגיש. המשתתפים בתחרות מבינים, כי נותן החסות ונציגיו המורשים רשאים לעשות שימוש בכל המתכונים שהוגשו בהתאם למפורט במסמך זה.

 

4. דרישות הגשה

 

כל משתתף חייב לעמוד גם בתנאים הבאים:

  • א. המתכון והתמונה חייבים להיות פרי עטו המקורי של המשתתף ואינו מפר זכויות קנייניות, אישיות, ציבוריות, פרטיות או סימנים מסחריים או זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר.
  • ב. אין לכלול במתכון התייחסות לשמות, מוצרים או שירותים הניתנים ע"י כל חברה או גוף או סימנים מסחריים של צד שלישי, סמלילים (לוגואים), בגדי מותגים או קידום של מותג, מוצר או שירות כלשהוא, למעט אם המדובר ב- מותגי חברת טבעוף.
  • ג. אם המתכון כולל אזכור של אנשים או שישנה בו התייחסות לאנשים אחרים, הנכם אחראים באופן בלעדי להשיג, לפני הגשת המתכון, הסכמות ואישורים הנדרשים בכדי לאפשר את ההצגה והשימוש במתכון ע"י נותן החסות בהתאם לכללים המפורטים להלן. אם אדם כלשהוא הינו מתחת לגיל הבגרות המשפטית במקום מגוריו, יש צורך בחתימה של הורה או אפוטרופוס כחוק על כל אישור, כאמור.
  • ד. אין להגישמתכונים הכוללים שפה שאינה הולמת, תיאורי זימה, שפה אלימה, מעליבה, משמיצה או מזלזלת אומתכונים הכוללים תוכן לא מתאים או לא ראוי;מתכונים אלה עשויים להיפסל בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של נותן החסות.
  • ה. אין לכלול פרטי זיהוי אישיים של כל אדם למעט הכותב ו/או בן/בת הזוג. במידה ואתם כוללים מידע אישי הנוגע לכם, הנכם מבינים ומסכימים כי מידע כזה יוצג בפומבי, והנכם נושאים באחריות לכל תוצאה הנובעת מכך.
  • ו. כל גולש רשאי לשלוח מתכון אחד בצירוף תמונה מקורית.

נותן החסות שומר על הזכות לפסול כל מתכון שלדעתו מפר או בעל פוטנציאל להפר את אחת מהדרישות המפורטות לעיל, או שאינו ממלא אחר הוראות החוקים הרשמיים על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. ההחלטות של נותן החסות בכל עניין הנוגע לתחרות תהיינה סופיות ומחייבות. המשתתפים מסכימים לשפות ולפטור את נותן החסות מכל תביעה, תובענה, הפסד, נזק או הוצאה לרבות דמי טרחה סבירים של עו"ד, בהם הוא עלול לשאת כתוצאה מהפרה של מצג או התחייבות שנעשו ע"י המשתתף או השימוש בזכויות שניתנו לנותן החסות ע"י המשתתף כמפורט להלן.

 

5. שיפוט

 

השיפוט יתחלק לשני שלבים:

שלב א' - החלטת המערכת: חבר שופטים מטעם אתר נעע 10 יבחר את 10 המתכונים המוצלחים ביותר מבין אלו שנשלחו ע"י גולשי האתר,  החלטות השופטים הינן סופיות ומחייבות.

שלב ב' - בחירת הגולשים: עם תום הבחירה, יעלו לאתר נענע 10, 10 המתכונים המוצלחים ביותר, שיעמדו לבחירת גולשי האתר למשך ארבעה ימים (או כל תקופה אחרת שתקבע לצורך העניין). המתכון שיקבל את רוב הצבעות הגולשים, יזכה את בעליו בתלושי קניה של מוצרי טבעוף בסך 1000 שח'. המתכון שיבחר למקום השני, יזכה את בעליו בתלושי קניה למוצרי טבעוף בסך 500 שח'. פרסום שמות הזוכים יפורסם בתום מועד התחרות באתר והמנצחים יקבלו הודעה על זכייתם בדוא"ל ו/או בכל אמצעי אחר שיימצא לנכון על ידי נותן החסות. במידה ונותן החסות לא יצליח לאתר מנצח פוטנציאלי בתוך חודש ימים מיום פרסום שמות הזוכים באתר, ייבחר מנצח אחר ופרס הזכייה יעבור אליו.

 

6. הרישום לתחרות

 

כל משתתף הזכאי להרשם לתחרות זו בהתאם לתקנון זה, ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההשתתפות באתר התחרות. מובהר כי החברה ו/או חברת טבעוף לא יהיו אחראיות לאי מסירת הפרס עקב אי איתור הזוכה בפרטים שנמסרו בעת מילוי טופס ההשתתפות או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתפים שנמסרו ע"י משתתפי התחרות.

 

החברה או נותן החסות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתפים במערכת. מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, לא יהיו החברה או נותן החסות אחראים לנזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה או נותן החסות אינם אחראים לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.

 

7. פרסים

 

המשתתף שהמתכון שלו זכה במספר ההצבעות הרב ביותר,  לאחר שנבחר להיות אחד מתוך עשרת המתכונים שיופיעו באתר ויתמודדו בתחרות , יזכה את בעליו בתלושי קניה של מוצרי טבעוף בסך 1000 שח'.  הפרס על המקום השני בתחרות יהיה תלושי קניה של מוצרי טבעוף בסך 500 שח'.

 

8. תנאי הפרס

 

התנאים המפורטים הנוגעים לפרס ייקבעו ע"י נותן החסות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. נותן החסות אינו נושא באחריות עבור ביטולים, עיכובים או כל שינוי אחר ע"י כל חברה או אדם המספקים מרכיב כלשהוא מסך מרכיבי הפרס עקב נסיבות מעבר לשליטתו של נותן החסות, ובנוסף אינו אחראי או נושא בחבות עבור הוצאות שנגרמו כתוצאה מכך. הפרס ניתן ללא שום אחריות מצד נותן החסות, מפורשת או מכללא, ללא הגבלה.

 

9. הענקת זכויות

 

כל המשתתפים בתחרות מעניקים לנותן החסות ולחברה את הזכות לפרסם את המתכונים  המשתתפים באתר למטרות תחרות זו. המשתתפים מעניקים לנותן החסות ולחברה לפרסם את המתכונים המשתתפים באתר ובאתרי צד שלישי למטרות פרסום וקידום בכל כלי התקשורת. המשתתפים מסכימים לחתום על כל מסמך הנדרש לשם העברה של זכויות רישיון.

 

10. תנאי השתתפות

 

א) פרסום - למעט במקומות בהם הדבר אסור, המשתתפים מעניקים בזאת לחברה ולנותן החסות את הזכות לעשות שימוש בשמם, תמונתם, קולם, דעותיהם ומידע אישי הנוגע אליהם, שאינו קשור במתכון ששלחו למטרות פרסום, יחסי ציבור, מסחר או קידום.

ב) שגיאות/אינטרנט - החברה ונותן החסות אינם נושאים באחריות עבור מידע לא נכון, לא תקף, לא מובן או מידע שנגנב, ניזוק, מידע שהגיע באיחור או מידע שאבד או מידע חלקי. כמו כן הם אינם אחראים למתכונים ותמונות שאבדו או שנשלחו במועד מאוחר, או בטעויות שמקורן בשליחת הכמתון באמצעים אלקטרוניים, ושכתוצאה מהם נגרמו מחדלים, הפרעות, מחיקות, פגמים או עיכובים בביצוע השליחה, גניבה, הרס או גישה לא מורשית או שינויים בחומרים שנשלחו לתחרות או לתקלות תוכנה או חומרה, תקלות מחשב, תקלות אלקטרוניות, תקלות טלפון, תקלות רשת או תקלות טכניות או הגבלות כלשהן, או טעויות בשליחת החומרים, או אי היכולת לקבל מידע מן המשתתפים ע"י החברה ונותן החסות או מציג בשל בעיות טכניות או עומס ברשת האינטרנט, או בעל אתר או בכל שילוב ביניהם. אם בשל סיבה כלשהיא התחרות אינה יכולה להיערך כמתוכנן, לרבות בשל הדבקה בווירוס מחשב, באגים, התעסקות או התערבות לא מורשית, מרמה, כשלים טכניים או כל סיבה אחרת המקלקלת או משפיעה על הניהול, בטיחות, הגינות, שלמות או ההתנהלות המקובלת של תחרות זו, והינה מעבר לשליטתם של החברה ונותן החסות. החברה ונותן החסות שומרים על הזכות על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל אדם המתערב בתהליך ההשתתפות, או אדם המפר חוקים רשמיים אלה או פועל באופן לא ספורטיבי או משבש את התחרות, ולבטל, להביא לסיום, לשנות או להשעות את התחרות. ללא הגבלה של האמור, נותן החסות רשאי לדחות כל מתכון המוגש לתחרות על פי שיקולו הבלעדי, במידה והמשתתף בתחרות נפסל, או שזכאותו נתונה בספק או שאינו זכאי לשלוח מתכון או ליטול חלק בתחרות.

 

אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

 

אזהרה: אדם המנסה לפעול באופן מכוון כנגד עריכת תחרות זו עלול לעמוד בפני עונשים ו/או קנסות אזרחיים ו/או פליליים, ונותן החסות שומר על הזכות לתבוע פיצויים מכל אדם כזה עד להיקף המרבי הנקבע בחוק. אם מתגלה מחלוקת בנוגע לזהותו של המשתתף, הפרס יינתן לבעל חשבון הדואר האלקטרוני המורשה של כתובת הדואר. "בעל החשבון המורשה" מוגדר כאדם הטבעי שאליו כתובת הדוא"ל מיועדת. נותן החסות אינו נושא באחריות לכל טעות טיפוגרפית או אחרת או שגיאת דפוס בהצעה, ניהול התחרות או ההכרזה על הפרס.

 

11. הדין החל

 

כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

12. הפרדה

 

היה ונקבע כי תנאי או הוראה כלשהיא בכללים רשמיים אלה בטלים או לא ניתנים לאכיפה, יתר תנאי ההסכם יעמדו בתוקפם. 

 

13. רשימת הזוכים

 

רשימת הזוכים תתפרסם באתר התחרות בתום תקופת התחרות.

 

 
עוד כתבות במדור אוכלים טבעי
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.