תקנון פעילות גולשים צ'ויסס

 
תקנון פעילות צ'ויסס
תקנון פעילות צ'ויסס צילום: אימג'בנק / Getty Images
 
עודכן 09:44 25/05/2011

קראו את התקנון טרם ההשתתפות בתחרות

 
 
 
 
 

תקנון פעילות גולשים  - צ'ויסס 

 

במהלך תקופת התחרות, כהגדרתה להלן, שתיערך על ידי אתר האינטרנט נענע 10 http://www.nana10.co.il (להלן: "האתר") וצ'ויסס ישראל (ע"ר) (להלן: "צ'ויסס") (להלן ביחד: "עורכות התחרות"), מוזמנים מבקרי אתר להעלות תמונות מקוריות של מקררים ותכולתם המזינה תוך הסבר על טיב תזונתם, ולנסות לזכות בפרס, הכול כמפורט בתקנון זה (להלן: "התחרות").

•1. תקופת התחרות  -תקופת התחרות הינה החל מיום 26.5.2011 בשעה10:00 ועד ליום 18.6.2011 בשעה 24:00 (להלן: "תקופת התחרות"). עורכת התחרות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך סבירה.

•2. פרסום התחרות - פרטי התחרות יפורסמו לציבור במהלך תקופת התחרות או בחלקה בחנויות הסופרפארם (להלן: "החנויות המשתתפות"), באתרי האינטרנט, בטלוויזיה ו/או בכל דרך אחרת אשר בה תבחר עורכת התחרות.


 

•3. זכאות להשתתף בתחרות ואופן ההשתתפות

 

התחרות פתוחה לאנשים, גולשי האתר, אשר הגיעו לגיל בגרות משפטית בישראל, כלומר מעל לגיל 18 שנים (להלן: "משתתף"). המשתתפים הבאים ובני משפחותיהם אינם זכאים ליטול חלק בתחרות: (א) עובדים של חברת נענע 10 בע"מ ("החברה") או עובדים בחברות הבת או חברות האם או חברות שותפות של החברה; ובנוסף (ב) עובדים של צ'ויסס.   

 

עם רישום המשתתף לפעילות, המשתתף מצהיר, מאשר ומתחייב כי:

  • 4.1. ידוע למשתתף כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית בלבד.
  • 4.2. ידוע למשתתף כי עורכות התחרות יהיו רשאיות לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ועורכות התחרות תפרסמנה הודעה על כך באתר ו/או בכל אמצעי אחר שיבחרו לעשות כן.
  • 4.3. ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת הפעילות, ובפרט מערכת האתר, הן אלה שברשותה והן אלה שברשות עורכות התחרות. המשתתף לא יהא רשאי להעלות כלפי עורכות התחרות ו/או מי מטעמן כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותה בפעילות וכיו"ב.
  • 4.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתתף המעוניין להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שתיפולנה טעויות בניהול התחרות, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם לו עקב הטעות, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיוצא בזה, לרבות אי קליטת רישומו של המשתתף בדף העמוד.

 

•4.  אופן ההשתתפות

 

שלב א': המשתתפים בתחרות יתבקשו לשלוח תמונות מקוריות דרך טופס ההשתתפות, כולל פירוט קצר על תזונה בריאה לפי דעתם (להלן: "התמונה"). לאחר סיום השלב הראשון בתחרות, בתאריך 11.6, יעלו כל תמונות המקררים לאתר ויעמדו לבחירת הגולשים.

שלב ב': כעבור שבוע ימים, בתאריך 18.6, יבחרו שלושת הזוכים בתחרות שגרפו את מירב הצבעות הגולשים.

 החסות עורכות התחרות או נציגיהן המורשים שומרים על הזכות לפסול כל תמונה שאינה עומדת בתנאים המפורטים בתקנון זה ו/או בתקנון האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. עורכות התחרות ו/או מי מטעמן לא ימסרו הודעה למשתתף בנוגע לפסילתו של תמונה שנשלחה. 

 

המשתתפים בתחרות מבינים, כי החסות עורכות התחרות ו/או מי מטעמן רשאיות לעשות שימוש בכל התמונות שהוגשו בהתאם למפורט במסמך זה. בעצם ההצטרפות לאפליקציה, המשתתפים מצהירים, כי פרסום התמונה על ידי עורכות התחרות באתר נעשה על דעתם המלאה של המשתתפים וכי לא יהיו להם כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי עורכת התחרות בקשר לכך וכי המשתתף הינו בעל כל הזכויות בתמונה ומאשר את השימוש כאמור ללא קבלת כל תמורה עבור שימוש זה.

 

 •5.  דרישות הגשה

 

כל משתתף חייב לעמוד גם בתנאים הבאים:

  • א.התמונה חייבת להיות פרי עטו המקורי של המשתתף ואינו מפר זכויות קנייניות, אישיות, ציבוריות, פרטיות או סימנים מסחריים או זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר.
  • ב. אין לכלול פרטי זיהוי אישיים של כל אדם למעט הכותב ו/או בן/בת הזוג. במידה ואתם כוללים מידע אישי הנוגע לכם, הנכם מבינים ומסכימים כי מידע כזה יוצג בפומבי, והנכם נושאים באחריות לכל תוצאה הנובעת מכך.
  • ג. כל גולש רשאי לשלוח תמונה אחת.

החסות עורכות התחרות שומרות על זכותן לפסול כל משתתף שלדעתן מפר או בעל פוטנציאל להפר את אחת מהדרישות המפורטות לעיל, או שאינו ממלא אחר הוראות החוקים הרשמיים על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט. ההחלטות עורכות התחרות בכל עניין הנוגע לתחרות תהיינה סופיות ומחייבות. המשתתפים מסכימים לשפות ולפטור את החסות עורכות התחרות ו/או מי מטעמן מכל תביעה, תובענה, הפסד, נזק או הוצאה לרבות דמי טרחה סבירים של עו"ד, בהם הוא עלול לשאת כתוצאה מהפרה של מצג או התחייבות שנעשו ע"י המשתתף או השימוש בזכויות שניתנו לנותן החסות ע"י המשתתף כמפורט להלן.

 

•6. שיפוט

 

בחירת הגולשים: כל תמונה שתשלח, תעלה לאתר נענע 10, 3 התמונות שיקבלו את מירב ההצבעות, יזכה את בעליו בפרסים לפי הפירוט להלן.

פרסום שמות הזוכים יפורסם בתום מועד התחרות באתר והמנצחים יקבלו הודעה על זכייתם בדוא"ל ו/או בכל אמצעי אחר שיימצא לנכון על ידי החסות עורכות התחרות. במידה ועורכות התחרות לא יאתרו מנצח פוטנציאלי בתוך חודש ימים מיום פרסום שמות הזוכים באתר, ייבחר מנצח אחר ופרס הזכייה יעבור אליו.

 

•7. רישום לתחרות

 

כל משתתף הזכאי להרשם לתחרות זו בהתאם לתקנון זה, ימלא את פרטיו האישיים בטופס ההשתתפות באתר התחרות. מובהר כי עורכות התחרות לא יהיו אחראיות לאי מסירת הפרס עקב אי איתור הזוכה בפרטים שנמסרו בעת מילוי טופס ההשתתפות או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי האתר יהוו ראיה חלוטה לפרטי המשתתפים שנמסרו ע"י משתתפי התחרות.

 

החסות עורכות התחרות לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתפים במערכת. מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, לא יהיו החסות עורכות הפעילות אחראיות לנזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה או נותן החסות אינם אחראים לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.

 

•8. פרסים

 

1. במקום הראשון - ארוחת ערב זוגית במסעדת "בריבה", הכוללת בקבוק שמפניה.

2. במקום השני - ארוחת צהריים זוגית במסעדת "בריבה".

3. במקום השלישי -ארוחת בוקר זוגית במסעדת "בריבה".

 

רשימת הזוכים תתפרסם באתר התחרות בתום תקופת התחרות.

 

 

•9. תנאי הפרס

 

התנאים המפורטים הנוגעים לפרס ייקבעו ע"י צ'ויסס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. צ'ויסס אינה נושאת באחריות עבור ביטולים, עיכובים או כל שינוי אחר ע"י כל חברה או אדם המספקים מרכיב כלשהוא מסך מרכיבי הפרס עקב נסיבות מעבר לשליטתו של צ'ויסס, ובנוסף אינה אחראית או נושאת בחבות עבור הוצאות שנגרמו כתוצאה מכך. הפרס ניתן ללא שום אחריות מצד צ'ויסס, מפורשת או מכללא, ללא הגבלה והינו באחריותה הבלעדי של ספק הפרס, מסעדת "בריבה".

 

•10. הענקת זכויות

 

כל המשתתפים בתחרות מעניקים לנותן החסות ולחברה את הזכות לפרסם את המתכונים המשתתפים באתר למטרות תחרות זו. המשתתפים מעניקים לנותן החסות ולחברה לפרסם את המתכונים המשתתפים באתר ובאתרי צד שלישי למטרות פרסום וקידום בכל כלי התקשורת. המשתתפים מסכימים לחתום על כל מסמך הנדרש לשם העברה של זכויות רישיון.

 

•11.  תנאי השתתפות

 

א) פרסום - למעט במקומות בהם הדבר אסור, המשתתפים מעניקים בזאת לחברה ולנותן החסות את הזכות לעשות שימוש בשמם, תמונתם, קולם, דעותיהם ומידע אישי הנוגע אליהם, שאינו קשור במתכון ששלחו למטרות פרסום, יחסי ציבור, מסחר או קידום.

ב) שגיאות/אינטרנט - החברה ונותן החסות אינם נושאים באחריות עבור מידע לא נכון, לא תקף, לא מובן או מידע שנגנב, ניזוק, מידע שהגיע באיחור או מידע שאבד או מידע חלקי. כמו כן הם אינם אחראים למתכונים ותמונות שאבדו או שנשלחו במועד מאוחר, או בטעויות שמקורן בשליחת הכמתון באמצעים אלקטרוניים, ושכתוצאה מהם נגרמו מחדלים, הפרעות, מחיקות, פגמים או עיכובים בביצוע השליחה, גניבה, הרס או גישה לא מורשית או שינויים בחומרים שנשלחו לתחרות או לתקלות תוכנה או חומרה, תקלות מחשב, תקלות אלקטרוניות, תקלות טלפון, תקלות רשת או תקלות טכניות או הגבלות כלשהן, או טעויות בשליחת החומרים, או אי היכולת לקבל מידע מן המשתתפים ע"י החברה ונותן החסות או מציג בשל בעיות טכניות או עומס ברשת האינטרנט, או בעל אתר או בכל שילוב ביניהם. אם בשל סיבה כלשהיא התחרות אינה יכולה להיערך כמתוכנן, לרבות בשל הדבקה בווירוס מחשב, באגים, התעסקות או התערבות לא מורשית, מרמה, כשלים טכניים או כל סיבה אחרת המקלקלת או משפיעה על הניהול, בטיחות, הגינות, שלמות או ההתנהלות המקובלת של תחרות זו, והינה מעבר לשליטתם של החברה ונותן החסות. החברה ונותן החסות שומרים על הזכות על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפסול כל אדם המתערב בתהליך ההשתתפות, או אדם המפר חוקים רשמיים אלה או פועל באופן לא ספורטיבי או משבש את התחרות, ולבטל, להביא לסיום, לשנות או להשעות את התחרות. ללא הגבלה של האמור, נותן החסות רשאי לדחות כל מתכון המוגש לתחרות על פי שיקולו הבלעדי, במידה והמשתתף בתחרות נפסל, או שזכאותו נתונה בספק או שאינו זכאי לשלוח מתכון או ליטול חלק בתחרות.

 

אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

 

אזהרה: אדם המנסה לפעול באופן מכוון כנגד עריכת תחרות זו עלול לעמוד בפני עונשים ו/או קנסות אזרחיים ו/או פליליים, ונותן החסות שומר על הזכות לתבוע פיצויים מכל אדם כזה עד להיקף המרבי הנקבע בחוק. אם מתגלה מחלוקת בנוגע לזהותו של המשתתף, הפרס יינתן לבעל חשבון הדואר האלקטרוני המורשה של כתובת הדואר. "בעל החשבון המורשה" מוגדר כאדם הטבעי שאליו כתובת הדוא"ל מיועדת. נותן החסות אינו נושא באחריות לכל טעות טיפוגרפית או אחרת או שגיאת דפוס בהצעה, ניהול התחרות או ההכרזה על הפרס.

 

•12. הדין החל

 

כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

•13. הפרדה

 

היה ונקבע כי תנאי או הוראה כלשהיא בכללים רשמיים אלה בטלים או לא ניתנים לאכיפה, יתר תנאי ההסכם יעמדו בתוקפם. 

 

•14.  שונות

• א. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר התחרות, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

•ב. מובהר כי ההשתתפות בתחרות, לרבות מימוש הזכייה בפרסים, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. עורכות התחרות ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראיות ולא יהיו חייבות בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בתחרות או מימוש הזכייה ו/או בקשר עם התחרות או כתוצאה מהשימוש בפרסים וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בתחרות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה.

•ג. המשתתפים בתחרות, בעצם השתתפותם, ייחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה. בהשתתפותם בתחרות פוטרים משתתפי התחרות את עורכות התחרות ו/או מי מטעמן מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לתחרות ו/או לכל שלב משלבי התחרות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לתחרות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה.

•ד. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

•ה. בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.

 
עוד כתבות במדור צ'ויסס - לאכול נכון
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.