תקנון ישראל מבשלת בנענע 10

 
 
עודכן 12:27 26/10/2011

אופן ההשתתתפות בתחרות, הפרסים, אופן קבלתם ושונות

 
 
 
 
 

תקנון פעילות ישראל מבשלת

 

תקנון פעילות צופים בנענע10 - ישראל מבשלת

 

כללי -

 • א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בכל אחד מהחודשים בתקופת שידור התכנית "ישראל מבשלת" ("התכנית") יוזמנו הצופים לשלוח תמונה של ארוחה שתוכן במהלך שידור התוכנית ולהעלותה לאתר נענע 10 (שכתובתו www.nana10.co.il ) המופעל ע"י החברה, והכל כמפורט בתקנון זה.
 • ב. בכל מקום של סתירה או/ו אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגבנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחיות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ולנשים באופן שווה.
 1. ההשתתפות בפעילות-
 • א. בפעילות רשאי להשתתף כל אדם, מלבד עובדי החברה ובני משפחותיהם.
 • ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף בפעילות ימלא את טופס ההשתתפות בפעילות אשר יפורסם בנענע 10 (להלן: "טופס ההשתתפות"). הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון, כתובת מלאה, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר ההשתתפות בפעילות.
 • ג. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף לצלם את תמונת תקריב ברורה של הארוחה שהוא בישל ולשלוח אותה, בכדי להשתתף בהגרלת התמונות של אותו חודש שבו נשלחה התמונה. ניתן לשלוח תמונה בכל יום כל עוד היא מתפרסמת בנענע 10.
 • ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות ע"י הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.
 • ה. האחריות על שילחתם התקינה של התמונות לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונות שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם לצפות בהם. רק תמונות תקינות ומלאים שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף בפעילות. תמונות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם יפסלו, ולא יזכו את שולחם השתתפות בפעילות.
 • ו. מובהר כי החברה שומרת על זכותה לא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה מוחלט, תשובות ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

2. בחירת הזוכים -

 • א. בכל חודש תאסוף החברה (ישראל 10) את כלל פרטי שולחי התמונות באותו חודש, והשולח מספר עשרים (20) מתוך הגולשים שהעלו תמונות בתום שידור כל פרק, שמילא אחר יתר הוראות תקנון זה יהא הזוכה באותה התוכנית (להלן: "הזוכה"). במידה ולא יהיו 20 גולשים ששלחו תמונות, יהא הזוכה באותה התוכנית, הגולש הראשון ששלח תמונה מיד בתום שידור התוכנית. במידה ולא ישלחו כלל תמונות לתוכנית מסויימת, יבחרו 2 זוכים בתוכנית שלאחריה, וכן הלאה. במידה ובסיום התוכנית לא יהיו מספיק זוכים לפי סדר זה, יבחר הגולש הראשון ששלח תמונות מרגע עליית הפעילות (לא התוכנית) ולא זכה.רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין סדר מענה המשתתפים בפעילות.
 • ב. בכל חודש תפרסם החברה בנענע 10 את שם הזוכה של אותו החודש. חברת ישראל 10, שידורי הערוץ החדש בע"מ, האחראית על הפרסים בפעילות זה, תדאג להודיע לזוכים על דבר זכייתם במשלוח דואר אלקטרוני או באמצעות הודעה טלפונית בהתאם לפרטים שסופקו על ידם בטופס ההרשמה. חברת ישראל 10 תדאג לשלוח את הפרסים. מובהר כי החברה ו/ או חברת ישראל 10 לא תהיה אחראית על אי הודעה למי מן הזוכים עקב אי איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או הכתובת למשלוח כפי שנמסרה על ידי המשתתף.
 • ג. תוצאת הפעילות הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

3. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם -

 • א. הפרס לכל אחד מן הזוכים בפעילות יהא מארז מוצרים מחברות שונות הכולל שמן אבוקדו, בקבוק מים, סכין, כיריים ורוטב סויה. החברה ונותני הפרסים רשאים לשנות את הפרס בהתאם לשיקולים וללא צורך בהודעה מראש על כך.
 • ב. חברת ישראל 10 בע"מ, האחראית על הפרסים בפעילות זה, תדאג שהפרס ישלח תוך 120 יום ממועד מסירת ההודעה על הזכייה אל כל אחד מהזוכים, באמצעות הדואר, אל הכתובת שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה לפעילות. בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה ו/או חברת ישראל 10 בע"מ לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי- איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע"י המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה ע"י המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.
 • ג. מובהר כי מסירת הפרסים לזוכים הנה באחריותה הבלעדית של חברת ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ.
 • ד. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה לאחריותה לפרסים.
 • ה. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

4.סודיות והגנת פרטיות -

 • א. החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.

5. אחריות ושיפוי -

 • א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, לא תהיה החברה אחראית על נזק ישיר או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בפעילות.
 • ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לפצות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.
 • ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בפעילות זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בפעילות.

  6. שונות

  א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
  ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.

  ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

  ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

  ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

  ו. על ידי השתתפותו בפעילות, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

  ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה ובתיאום ובאישור ערוץ 10, לבטל את הפעילות בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בפעילות, והמשתתפים בו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך .

  ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה ובתיאום ובאישור ערוץ 10, להחליט על הארכת תקופת הפעילות או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

  ט. החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בפעילות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

  י. חברת ישראל 10 שידורי הערוץ החדש בע"מ אינה אחראית לפרסים ובכלל זה לטיבם, לאיכותם ו/או לאספקתם אולם תהיה אחראית שהפרסים יגעו לזוכים. האחריות הבלעדית בכל הקשור לטיב/איכות הפרס תחול על הספק ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או המשווק של המוצר ו/או השירות בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו.

  יא. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

  יב. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם הפעילות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

  יג. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 
עוד כתבות במדור ישראל מבשלת
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.