תקנון השתתפות בתחרות מתכוני החורף

 
קציצות ואורז
קציצות ואורז צילום: חיה אילונה דר
 
עודכן 14:51 16/02/2012

כל הפרטים והמידע המלא על ההשתתפות בתחרות מתכוני החורף של פיירי פלטינום

 
 
 
 
 

 

1. כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, בתקופה שמיום ה- 16.02.2012 ועד לתאריך 20.03.2012 (להלן: "תקופת התחרות" ) תחרות מתכונים של מתכוני קדרה לחורף שהכינו הגולשים ("התחרות").

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

 

2. ההשתתפות בתחרות

 

א. בפעילות רשאי להשתתף כל אדם למעט עובדי החברה, עובדי חברת סי - סוכנות התוכן המותגי בע"מ

פרוקטר בע"מ ובני משפחותיהם.

ב. על הגולש המעוניין להשתתף בתחרות זו:

(1) להתחבר לנענע 10, במתחם "מתכוני חורף", בדף שכתובתו http://food.nana10.co.il/Article/?ArticleID=826295ולמלא בטופס ההשתתפות את פרטיו האישיים המלאים (שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון). מילוי מלא של פרטים אלה לגבי הגולש, הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות.

(2) לאחר מילוי הפרטים, על הגולש לשלוח מתכון של קדרת חורף  בליווי תמונה (חובה) (להלן: "המנה"), בכדי שהמנה תשתתף בתחרות. על התמונה לעמוד בקריטריונים כדלקמן:

1. התמונה הינה תצלום בגודל מינימלי של 500 פיקסל רוחב בקובץ מפורמט JPEG ובמשקל שלא יעלה על 5 MB.

2. התמונה הנה תצלום אחד של המנה.

3. התמונה הנה תצלום אשר צולם על ידי או עבור הגולש עצמו, והוא בעל מלוא הזכויות בה, לרבות זכויות קנין רוחני וזכויות יוצרים בתמונה.

ג. תמונות אשר לא יעמדו בקריטריונים שלעיל, לא יוכלו להשתתף בתחרות. משלוח התמונות והמתכונים יתבצע באמצעות צירוף הקובץ בטופס ההצטרפות.

ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש ומשלוחו ביחד עם התמונה והמתכון, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה.

ה. מובהר כי כל תמונה ומתכון שישלחו על ידי משתתפים בתחרות, יעברו ביקורת על ידי החברה, ולחברה שיקול דעת מוחלט באשר לתמונות אשר יוצגו בנענע 10 ושישתתפו בתחרות.

ו. את התמונות והמתכונים ניתן יהיה לשלוח החל מיום 16.2.2012 ועד ליום 08.03.2012

ז. האחריות לשליחתם התקינה של התמונות והמתכונים לנענע 10 באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתפים, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תמונה ו/או מתכון שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תמונות ומתכונים תקינים ומלאים שנשלחו/שהועלו יזכו את שולחם להשתתף בתחרות. תמונות/ מתכונים שאינם תקינים מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואם ו/או שכוללים תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות בתחרות.

ח. כל תמונה/ מתכון שישלחו יוכלו להשתתף רק פעם אחת בתחרות, ומשתתפים לא יוכלו לזכות ביותר מפרס אחד בגין אותם תמונה ומתכון במהלך כל התחרות. עם זאת, אין הגבלה על מספר התמונות והמתכונים השונים שיישלחו במסגרת התחרות על ידי אותו משתתף.

ט. כל זכויות הקנין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתמונה ובמתכון ששלח המשתתף, בתוצרי עבודתו ובכל הנלווה לכך, יהיו שייכים לחברה בלבד. מבלי לגרוע מכך, החברה ו/או מי שהיא תורה, יהיו הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בתמונה ובמתכון כאמור. המשתתפים מוותרים עם הגשת מועמדותם בתחרות, באופן בלתי חוזר, על כל זכות מוסרית העשויה להיות להם בקשר עם התמונה והמתכון בהתאם לתקנון תחרות זו, והם מוותרים על כל זכות כספית ו/או אחרת הקשורה בהם ו/או הזכויות הנובעות מהם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את התמונה ולעשות כל שימוש בתמונה ובמתכון, לרבות שימוש לצרכי פרסום ושיווק.

 

3. בחירת הזוכים

 

א. החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים בתחרות, כל מתכון שישלח בצורה תקינה המפורטת לעיל יעלה למתחם מתכוני החורף. לאחר 3 שבועות של פעילות תסגר ההרשמה והתמונות יעלו להצבעת הגולשים .

ב. בתאריך 12.03.2012 יועלה סקר הכולל את התמונות והמתכונים של מיטב המנות, לצורך דירוגם של הגולשים. הגולשים יוזמנו לדרג את מיטב המנות, אחת עשרה המנות שתקבלנה את מספר הקולות הרב ביותר תהיינה הזוכות  בתחרות בהתאמה, לפי מספר הקולות שקיבלה כל אחת מהן.

ג. בתאריך 18.03.2012 בשעה 12.00 בצהרים תסגר ההצבעה ויספרו הקולות. מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין ספירת הקולות בתחרות. בתאריך 20.3.2012יפורסמו בנענע 10 שמות הזוכים שהמנות ששלחו לתחרות נבחרו במקום הראשון + 10 המתכונים המובילים אחריו בתחרות (להלן ביחד: "הזוכים"). כמו כן, החברה תדאג להודיע במשלוח דואר אלקטרוני לכתובתם של הזוכים או בהודעה טלפונית על דבר זכייתם, בהתאם לפרטים שמסר כל אחד מן הזוכים כאמור, במסגרת ההרשמה לתחרות. בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי ההודעה על הזכייה. מובהר כי החברה לא תהייה אחראית לאי הודעה למי מן הזוכים על זכייתו עקב אי - איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני או במספר הטלפון שמסר, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או למספר הטלפון כפי שנמסר על-ידי המשתתף.

 

4. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. פרסי הפעילות,טיבם ומשלוחם באחריות חברת פרוקטר אנד גמבל ישראל P&G-  בלבד.

ב.  30 הגולשים הראשונים אשר מתכוניהם יתקבלו בצורה תקינה במשרדינו יזכו במיכל אחד(650 מ"ל) של נוזל כלים פיירי מתנה.

ג. לזוכה בתחרות במקום הראשון עם מירב הקולות יוענק פרס כדלקמן: לזוכה במקום הראשון שובר בשווי 500 ₪ למוצרי סולתם.  ("הפרסים").

ד. 10 המתכונים המובילים לאחר המקום הראשון יזכו באספקת פיירי לשנה (10 בקבוקים של 650 מ"ל)

ה. החברה  תשלח לכל אחד מהזוכים, באמצעות הדואר האלקטרוני הודעה על זכייתו, אל הכתובת שמסר הזוכה כאמור, במסגרת ההרשמה למבצע; בכך תצא החברה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הזוכה ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי הזוכה ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ו. במידה והזוכה בתחרות לא יאותר, או יביע אי הסכמה לזכייה בפרס, תהא רשאית החברה לבחור בזוכה חלופי, הבא בתור.

ז. תוצאות התחרות כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות  ובלתי ניתנות לערעור.

ח. כל זוכה רשאי לזכות בפרס אחד בלבד.

ט. הפרסים הניתנים במסגרת תקנון זה הינם אישיים, ויימסרו כנגד הצגת תעודה מזהה, ואינם ניתנים להמחאה ו/או להעברה לאחר.

י. הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לפרסים (לרבות, אך לא רק, טיבם ו/או איכותם ו/או לכל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה מהשימוש בהם) ופוטרים בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לפרסים.

כ. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

ל. לא ניתן להחזיר או להחליף פרס שניתן למי שזכה.

 

5. פרסום

 

ההשתתפות בתחרות מהווה את הסכמתו של הזוכה לפרסום זכייתו בכל מדיה שתמצא החברה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבים הזוכים לשתף פעולה ולמלא אחר בקשות החברה הסבירות לצורך פרסום שכזה. החברה תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים בפרס ואת פרטי הפרס במסגרת פרסום ושיווק מטעמה. בין היתר תהיה רשאית החברה לדרוש מהזוכים בפרס להצטלם לצורך פרסום ושיווק מטעמה והיא תהיה רשאית לעשות כל שימוש בצילומים כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

6.   אחריות ושיפוי

 

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים בתחרות עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף בתחרות.

ב. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

  

7.   שונות

 

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעת החברה איננו הולם את מדיניות החברה ו/או את רוח המותג ו/או את נושא התחרות, וכן להסיר חומרים כאמור מנענע 10 אף לאחר פרסומם בו, והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך לנמק פעולתה. חומרים שלא יפורסמו בנענע 10 או יוסרו ממנו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בתחרות.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר התוכנית.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו בתחרות, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התחרות בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים בתחרות, והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה. הודעה על כך תופיע באתר התוכנית.

ט. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

י. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יא. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 

 

 
עוד כתבות במדור חורף עם פיירי
 
רשימת קניות
רשימת קניות
המרת מידות
המרת מידות
טבלת קלוריות
טבלת קלוריות
הדפס מתכון
הדפס מתכון
שלח לחבר
שלח לחבר
xxx
 
פעולות אחרונות
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה 0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.